Przetargi i zamówienia publiczne

Rąbień 19-12-2014

ZAWIADOMIENIE

Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. zawiadamia, iż zgodnie z art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U z 2013 poz. 907, 984, 1047, i 1473 tekst ujednolicony) przeprowadza się rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę fabrycznie nowego, nierejestrowanego, wyprodukowanego w 2015 roku samochodu osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażonego w uchwyt ułatwiający wygodne wsiadanie osobie niepełnosprawnej przy drzwiach prawych przednich
i prawych odsuwanych, o liczbie miejsc siedzących 8+1 dla kierowcy.


Prezes Zarządu Fundacji Osób Społecznie Aktywnych
Wojciech Łukaszewicz

Rąbień 02.12.2014


ZAWIADOMIENIE

Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. zawiadamia, iż zgodnie z art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U z 2013 poz. 907, 984, 1047, i 1473 tekst ujednolicony) przeprowadza się rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę artykułów chemii gospodarczej oraz chemii specjalistycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu.
Kod CPV: 39800000-0 – środki czyszczące i polerujące,
33770000-8 – artykuły higieniczne z papieru
33711000-7 – perfumy i produkty toaletowe
1840000-3 – odzież specjalna i dodatki.

Termin składania ofert upływa 15-12-2014 r.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu
Wojciech Łukaszewicz

Rąbień 21.11.2014r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZAMAWIAJĄCY:
Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A., ul. Piotrkowska 63A
95-070 Aleksandrów Łódzki, skr. poczt.38
NIP 732-217-02-37; Regon 101440695
Tel./42/ 712-19-80; 712-19-96; fax 712-12-08
E-mail: dps@dpsrabien.pl, fundacjafosa@wp.pl

1. Tryb udzielenia zamówienia
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 z uwzględnieniem art. 5 ust.1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień publicznych.
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U z 2013 poz. 907 984 1047 i 1473 tekst ujednolicony),
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Poz.231),
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych Dz. U. z 2013r. Poz. 1692).

2. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego na ,,świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 44.84 m kw. Zwanej dalej SIWZ dostępna jest na stronie internetowej w miejscu wyodrębnionym na portalu DPS – www.dpsrabien.pl i www.fosa.org.pl, oraz w siedzibie Zamawiającego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB 59, pokój – kasa w godz. 8.00 – 14.00.

3.Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla 130 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 44,84 m².
2. Przedmiot zamówienia jest określany we Wspólnym Słowniku Zamówień pod pojęciem usługi przygotowywania posiłków (catering) kodem:
CPV – 55321000-6
CPV – 55520000-1
CPV – 55521200-0

4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
5. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia 01-01-2015 do 31-12-2017 r.


6. Opis warunków i sposób oceny tych warunków:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1 Posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia.
2 Posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:
a) w latach 2011-2014 zrealizowali co najmniej dwa zamówienia o podobnym charakterze tj, w zakresie żywienia mieszkańców DPS o liczbie min. 80 osób.
b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykonawca musi posiadać płynność finansową ( dodatni wynik finansowy za rok 2013) oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. W celu potwierdzenia warunku wykonawca przedstawi polisę ubezpieczeniową – min. Wartość ubezpieczenia 500.000.00 tys. zł
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca zaoferuje 30 dniowy termin płatności, liczony od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego.
4. Formą płatności za przedmiot zamówienia jest przelew.
5. Posiadają certyfikowany system ISO 22000 w zakresie produkcji i usług cateringowych dla placówek służby zdrowia – złożyć w załączeniu.
6. Posiadają kuchnię cateringowa z decyzją na produkcję posiłków od surowca do gotowej potrawy oraz catering posiłków. Wykonawca musi posiadać kuchnię w odległości nie większej niż 40 km. W celu potwierdzenia spełnienia warunku przedstawi decyzję PPIS oraz umowę na użytkowanie kuchni, lub inny dokument potwierdzający prawo do użytkowania kuchni cateringowej.

7. Wymagania dotyczące wadium.
Wykonawca przystępując do przetargu na w/w przedmiot zamówienia zobowiązany
jest wnieść wadium w wysokości 31.931,00 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy, dziewięćset trzydzieści jeden zł 00/100)

8. Opis kryteriów którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty;

Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej zamawiający stosować będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.
Zamawiający będzie oceniał, każdą z ofert na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena 70%

b) Doświadczenie w żywieniu mieszkańców DPS o liczbie min. 80 osób. 30%

9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę przetargową należy złożyć w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu, Rąbień AB nr 59, 95-070 Aleksandrów Łódzki, pokój - kadry.
2. Termin składania ofert upływa dnia 04-12-2014 r. godz. 10.00.
3. Oferty zostaną otwarte w dniu 04-12-2014 r. o godzinie 10.30 w Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu – pokój narad. Otwarcie ofert jest jawne.
10. Termin związania ofertą.
Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni tj. do dnia 03-01-2015 r.
11. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej, o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, oraz o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej – nie dotyczy postępowania.

Załącznik do pobrania: Załącznik

Zatwierdził:
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
Wojciech Łukaszewicz


*********************************************************************************

Rąbień 03-06-2014

ZAWIADOMIENIE

Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. zawiadamia, iż zgodnie z art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz.U. 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przeprowadza się rozpoznanie cenowe na zakup „Usługi pralniczej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu”
Kod CPV:
CPV – 98310000-9
CPV – 98311000-6
CPV – 98315000-4

Termin składania ofert Wykonawców zaproszonych do złożenia oferty upływa
16-06-2014 r.


Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu
Wojciech Łukaszewicz

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku.

*********************************************************************************

Rąbień 26-02-2014 r

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

1. Zamawiający:
Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. ul. Piotrkowska 63A,
95-070 Aleksandrów Łódzki
Tel. (42) 712-19-80; 712-19-96, fax: (42) 712-12-08, e-mail: fundacjafosa@wp.pl, dps@dpsrabien.pl
NIP: 732-217-02-37; REGON:101440695.

1. Tryb udzielenia zamówienia.
Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych tj. Dz.U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.

2. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych
w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 44,84 m²”, zwanej dalej SIWZ dostępna jest na stronie internetowej w miejscu wyodrębnionym na portalu DPS www.dpsrabien.pl, www.fosa.org.pl oraz
w siedzibie Zamawiającego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB 59, pokój – kasa w godzinach 8.00 – 14.00.

3. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy
i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 44,84 m²”.
Średnia miesięczna ilość przygotowywanych posiłków wynosi – 3 posiłki dziennie x ilość dni w miesiącu x 130 osób.
Przygotowywanie posiłków odbywać się będzie z uwzględnieniem diet stosowanych
w tutejszym Domu Pomocy Społecznej zgodnie z zaleceniem lekarza oraz kaloryczności.
Przedmiot zamówienia zgodnie z:
CPV – 55321000-6
CPV – 55520000-1
CPV – 55521200-0

4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin wykonania zamówienia 01.04.2014r – 31.12.2014r..

6. Opis warunków i sposób dokonania oceny tych warunków.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
a) w latach 2011-2013 zrealizowali co najmniej jedno zamówienie o podobnym charakterze.
b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Wykonawca musi posiadać płynność finansową oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca zaoferuje 30 dniowy termin płatności, liczony od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego.
4. Formą płatności za przedmiot zamówienia jest przelew.
Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty (załącznik).

8.Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3.691,00 zł (trzy tysiące, sześćset dziewięćdziesiąt jeden zł 00/100) zgodnie z art. 45 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

9.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
- Cena 1 osobodnia - 100 % ( max - 100 pkt)

10.Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB 59, pokój – kadry w terminie do 7-03-2014 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07-03-2014r. o godz. 10.30 w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB 59, sala narad na parterze.

11.Termin związania ofertą.
Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 06-04-2014 r.

12.Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej, o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej – NIE DOTYCZY POST ĘPOWANIA.

Załącznik do pobrania: załącznik

Zatwierdził:
PREZES Zarządu F.O.S.A. Wojciech Łukaszewicz
Rąbień 27-01-2014

Dot: przetargu na ,, Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 44,84 m 2”.


W odpowiedzi na złożone zapytanie Nr 1 z dnia 23-01-2014 r. informuję:

Pytanie nr 1
Powołując się na jawność finansów publicznych prosimy o podanie aktualnej wysokości wsadu do kotła
w % w cenie usługi świadczonej przez aktualnego wykonawcę.
Odpowiedź:
Aktualny wsad do kotła stanowi 66% ceny usługi.
Pytanie nr 2
Prosimy o podanie wykazu wyposażenia, dat produkcji i stanu technicznego urządzeń, które stanowią wyposażenie dzierżawionych pomieszczeń kuchennych oraz wykazu sprzętu, który musi zakupić Wykonawca?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ Wykonawca winien zapewnić sprawną organizację pracy. Wykonawca dostosowuje sprzęt indywidualnie do swoich potrzeb i własnej organizacji pracy. Zamawiający nie ma informacji o datach produkcji i stanie technicznym urządzeń obecnego Wykonawcy.
Pytanie nr 3
W odniesieniu do pomieszczeń, które mają być przedmiotem najmu, prosimy o podanie dotychczasowych, faktycznych kosztów z tytułu opłat eksploatacyjnych ( c.o, ciepłej i zimnej wody, ścieków, energii elektrycznej, wywóz nieczystości stałych, podatek od nieruchomości, koszty serwisu dźwigu ) za okres ostatnich znanych 12 miesięcy w pln.
Odpowiedź:
Zgodnie z umową wywóz nieczystości leży po stronie Wykonawcy. Pozostałe koszty kształtowały się według poniższego zestawienia:
- czynsz – 936 zł
- centralne ogrzewanie – 1.548,63 zł
- woda i ścieki – 4.299,36 zł
- konserwacja dźwigu – 944,37 zł
- energia elektryczna – 6.200,10 zł
Koszty te dotyczą okresu od kwietnia do grudnia ub. roku, czyli okresu obowiązywania aktualnej umowy.
Pytanie nr 4
Prosimy o podanie ilości stołów, krzeseł oraz zastawy stołowej jakie Wykonawca musi zakupić w celu wyposażenia stołówki?
Odpowiedź:
Na stołówce posiłki spożywa 70 mieszkańców podzielonych na 2 grupy: 45 osób i 25 osób. Wykonawca winien zapewnić takie wyposażenie stołówki, by zapewnić płynne wydawanie i spożywanie posiłków.
Pytanie nr 5
Prosimy o podanie faktycznych kosztów instalacji licznika energii elektrycznej i wodomierzy jakie poniósł aktualny Wykonawca. Czy w związku z tym, że aktualnie usługa jest wykonywana istnieje konieczność ponownej instalacji liczników?


Odpowiedź:
Zamawiający nie ma informacji na temat kosztów, jakie poniósł obecny Wykonawca w zakresie montażu instalacji liczników energii elektrycznej i wody. W sprawie demontażu i montażu nowych liczników należy po ogłoszeniu wyników ewentualnie kontaktować się z obecnym Wykonawcą.

Pytanie nr 6
Prosimy o przedstawienie aktualnego jadłospisu dekadowego
Odpowiedź:
Informujemy, że aktualne jadłospisy są dostępne w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie nr 7
Czy jest konieczność gotowania posiłków w kuchni przeznaczonej do dzierżawy?
Odpowiedź:
Informujemy, że zgodnie z SIWZ nie ma możliwości gotowania posiłków w siedzibie Zamawiającego. Posiłki należy dostarczyć do siedziby i wydać na miejscu.OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

1. Zamawiający:
Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. ul. Piotrkowska 63A,
95-070 Aleksandrów Łódzki
Tel. (42) 712-19-80; 712-19-96, fax: (42) 712-12-08, e-mail: fundacjafosa@wp.pl, dps@dpsrabien.pl
NIP: 732-217-02-37; REGON:101440695.

1. Tryb udzielenia zamówienia.
Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych tj. Dz.U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.

2. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych
w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 44,84 m²”, zwanej dalej SIWZ dostępna jest na stronie internetowej w miejscu wyodrębnionym na portalu DPS www.dpsrabien.pl, www.fosa.org.pl oraz
w siedzibie Zamawiającego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB 59, pokój – kasa w godzinach 8.00 – 14.00.

3. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy
i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 44,84 m²”.
Średnia miesięczna ilość przygotowywanych posiłków wynosi – 3 posiłki dziennie x ilość dni w miesiącu x 130 osób.
Przygotowywanie posiłków odbywać się będzie z uwzględnieniem diet stosowanych
w tutejszym Domu Pomocy Społecznej zgodnie z zaleceniem lekarza oraz kaloryczności.
Przedmiot zamówienia zgodnie z:
CPV – 55321000-6
CPV – 55520000-1
CPV – 55521200-0

4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin wykonania zamówienia 01.04.2014r – 31.12.2014r..

6. Opis warunków i sposób dokonania oceny tych warunków.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
a) w latach 2011-2013 zrealizowali co najmniej jedno zamówienie o podobnym charakterze.
b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Wykonawca musi posiadać płynność finansową oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca zaoferuje 30 dniowy termin płatności, liczony od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego.
4. Formą płatności za przedmiot zamówienia jest przelew.
Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty (załącznik).

8.Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3.691,00 zł (trzy tysiące, sześćset dziewięćdziesiąt jeden zł 00/100) zgodnie z art. 45 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

9.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
- Cena 1 osobodnia - 100 % ( max - 100 pkt)

10.Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB 59, pokój – kadry w terminie do 5-02-2014 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05-02-2014r. o godz. 10.30 w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB 59, sala narad na parterze.

11.Termin związania ofertą.
Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 07-03-2014 r.

12.Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej, o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej – NIE DOTYCZY POST ĘPOWANIA.


Zatwierdził:

PREZES Zarządu F.O.S.A.
Wojciech Łukaszewicz

Załącznik do pobrania: załącznik
10.01.2014

ZAWIADOMIENIE

Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. zawiadamia, iż zgodnie z art. 4

ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz.U. 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

przeprowadza się rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę artykułów chemii

gospodarczej oraz chemii specjalistycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w

Kod CPV: 39800000-0 – środki czyszczące i polerujące,

33770000-8 – artykuły higieniczne z papieru

33711000-7 – perfumy i produkty toaletowe

1840000-3 – odzież specjalna i dodatki.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu

Wojciech Łukaszewicz

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w

rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku.

10.01.2014

ZAWIADOMIENIE

Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. zawiadamia, iż zgodnie z art. 4

ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz.U. 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

przeprowadza się rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę szczepionki przecie WZW –

Kod CPV: 33600000-6 PRODUKTY FARMACEUTYCZNE

Termin składania ofert upływa 20-01-2014 r.

Po dokonaniu wyboru oferty przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do

przedstawienia w celu załączenia do zawieranej umowy następujących dokumentów:

- oświadczenie o posiadaniu uprawnień do realizacji recept lekarskich wystawionych ze

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu

Wojciech Łukaszewicz

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w

rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku.

10.01.2014

ZAWIADOMIENIE

Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. zawiadamia, iż zgodnie z art. 4

ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz.U. 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

przeprowadza się rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę leków dla mieszkańców

Kod CPV: 33600000-6 PRODUKTY FARMACEUTYCZNE

33680000-0 WYROBY FARMACEUTYCZNE

33690000-3 – RÓŻNE PRODUKTY LECZNICZE

Termin składania ofert upływa 20-01-2014 r.

Po dokonaniu wyboru oferty przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do

przedstawienia w celu załączenia do zawieranej umowy następujących dokumentów:

- oświadczenie o posiadaniu uprawnień do realizacji recept lekarskich wystawionych ze

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu

Wojciech Łukaszewicz

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w

rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku.

13.05.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
NA USŁUGĘ PRALNICZĄ NA POTRZEBY DPS W RĄBIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

I. ZAMAWIAJĄCY:
Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A., ul. Piotrkowska 63 a, 95-070 Aleksandrów Łódzki, NIP: 732-217-02-37; REGON:101440695.
Tel. (042) 712-19-80, 712-19-96, fax: (042) 712-19-08, e-mail: dps@dpsrabien.pl,
Adres strony internetowej – www.dpsrabien.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest;
Świadczenie usług polegających na praniu, suszeniu oraz krochmaleniu i maglowaniu bielizny pościelowej.
Usług polegających na praniu, prasowaniu odzieży podopiecznych, ubrań służbowych i roboczych, ręczników, kocy, kołder, zasłon i firan niezależnie od rodzaju tkanin i stopnia zabrudzenia z zapewnieniem odbioru brudnych rzeczy i dostarczeniem wypranych.
Szacunkowa wielkość przedmiotu zamówienia w okresie 12 m-cy wynosi – 39.186,00 kg.


Przedmiot zamówienia zgodnie z:
CPV – 98310000-9
CPV – 98311000-6
CPV – 98315000-4

SPECYFIKACJĘ MOŻNA POBRAĆ NA STRONIE INTERNETOWEJ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RĄBIENIU BIP – ZAKŁADKA: Pprzetargi i zamówienia publiczne- www.dpsrabien.pl, lub w siedzibie DPS w Rąbieniu AB 59, pokój – KASA , cena 15,00 zł.


III. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

IV. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Wymagany termin wykonania zamówienia: od 01.07.2013r. do 30.06.2014r.

VI. OPIS WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
1.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego spełniał niżej określone warunki:
a)posiadał uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia,
b)posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponował osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
c)znajdował się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
d)nie podlegał wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
e)Wykonawca zobowiązany jest do odbioru brudnej bielizny, odzieży i pościeli od poniedziałku do piątku do godz. 9.30. Odbiór wypranej bielizny, odzieży i pościeli odbywać się będzie od poniedziałku do piątku do godz. 9.30.
f)Opakowania: folia, worki – zapewnia Wykonawca, muszą posiadać atesty zgodnie z Polską Normą dopuszczającą je na rynek,
g)Wykonawca w ramach usługi zapewnia transport własny, którego koszt wliczony jest w koszty usługi.
h)Wykonawca zaoferuje termin płatności 30 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego, forma zapłaty przelew.

2. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty.
a)oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania,
b)oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art.44 w związku z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
c)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
d)oświadczenie o nie zaleganiu w opłatach na ubezpieczenie społeczne, opłatach podatkowych.


VII. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE : cena „C” – 100%

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB nr 59, pokój - kadry w terminie do dnia 24 maja 2013 roku. do godziny 10.00. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24 maja 2013 o godzinie 10.30 w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB nr 59.
IX.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni.

X.INFORMACJE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ, O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW ORAZ PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNRJ - NIE DOTYCZY POSTĘPOWANIA

                                                                ZATWIERDZIŁ:

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RĄBIENIU
WOJCIECH ŁUKASZEWICZ

Specyfikacja do pobrania specyfikacja

18.02.2013

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

1.Zamawiający:
Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. ul. Piotrkowska 63A, 95-070 Aleksandrów Łódzki
Tel. (42) 712-19-80; 712-19-96, fax: (42) 712-12-08, e-mail:dps@dpsrabien.pl
NIP: 732-217-02-37; REGON:101440695.

2. Tryb udzielenia zamówienia.
Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych tj. Dz.U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.

3. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 44,84 m²”, zwanej dalej SIWZ dostępna jest na stronie internetowej w miejscu wyodrębnionym na portalu DPS www.dpsrabien.pl, oraz w siedzibie Zamawiającego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB 59, pokój – kasa
w godzinach 8.00 – 14.00.
Cena SIWZ – 15 zł.

4.Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesna dzierżawą pomieszczeń kuchennych
w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 44,84 m²”.
Średnia miesięczna ilość przygotowywanych posiłków wynosi – 3 posiłki dziennie x ilość dni w miesiącu x 130 osób.
Przygotowywanie posiłków odbywać się będzie z uwzględnieniem diet stosowanych
w tutejszym Domu Pomocy Społecznej zgodnie z zaleceniem lekarza oraz kaloryczności.
Przedmiot zamówienia zgodnie z:
CPV – 55321000-6
CPV – 55520000-1
CPV – 55521200-0

5.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6.Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin wykonania zamówienia 01.04.2013r – 31.03.2014r..

7.Opis warunków i sposób dokonania oceny tych warunków.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
a) w latach 2010-2012 zrealizowali co najmniej jedno zamówienie o podobnym charakterze.
b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Wykonawca musi posiadać płynność finansową oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca zaoferuje 30 dniowy termin płatności, liczony od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego.
4. Formą płatności za przedmiot zamówienia jest przelew.
Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty (załącznik).

8.Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5473.00 zł (pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy zł 00/100) zgodnie z art. 45 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

9.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
- Cena 1 osobodnia - 100 % ( max - 100 pkt)

10.Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB 59, pokój – kadry w terminie do 28.02.2013r r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.2013r..r. o godz. 10.30 w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB 59, sala narad na parterze.

11.Termin związania ofertą.
Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 28.03.2013r.

12.Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej, o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej – NIE DOTYCZY POST ĘPOWANIA.


Zatwierdził:
Pełnomocnik Zarządu F.O.S.A. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu Wojciech Łukaszewicz

Pliki do pobrania: specyfikacja


Rąbień 17-01-2013

ZaWIADOMIENIE

Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. zawiadamia, iż zgodnie z art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz.U. 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przeprowadza się rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę artykułów chemii gospodarczej oraz chemii specjalistycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu.
Kod CPV: 39800000-0 – środki czyszczące i polerujące,
33770000-8 – artykuły higieniczne z papieru
33711000-7 – perfumy i produkty toaletowe
1840000-3 – odzież specjalna i dodatki.

Termin składania ofert upływa 25-01-2013 r.

Rąbień 04-01-2013

ZAWIADOMIENIE

Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. zawiadamia, iż zgodnie z art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz.U. 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przeprowadza się rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu.
Kod CPV: 33600000-6 PRODUKTY FARMACEUTYCZNE
33680000-0 WYROBY FARMACEUTYCZNE
33690000-3 – RÓŻNE PRODUKTY LECZNICZE

Termin składania ofert upływa 18-01-2013 r.
Po dokonaniu wyboru oferty przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w celu załączenia do zawieranej umowy następujących dokumentów:j
w godzinach 8.00 –
Cena SIWZ –

4.Opis przedmiotu zamó
Przedmiotem zamó
w budynku głó
Średnia miesięczna ilość przygotowywanych posiłkó
Przygotowywanie posiłkó
w tutejszym Domu Pomocy Społecznej zgodnie z zaleceniem lekarza oraz kaloryczności.
Przedmiot zamó
CPV –
CPV –
CPV –

5.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6.Termin wykonania zamó
Wymagany termin wykonania zamó

7.Opis warunkó
O udzielenie zamó
1. Posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamrzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamó
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamó
a) w latach 2010-2012 zrealizowali co najmniej jedno zamó
b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamó
Wykonawca musi posiadać płynność finansową oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamó
3. Wykonawca zaoferuje 30 dniowy termin płatności, liczony od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego.
4. Formą płatności za przedmiot zamó
Zamawiający oceni spełnienie warunkó

8.Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5473.00 zł (pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy zł 00/100) zgodnie z art. 45 ustawy Prawo Zamó

9.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
- Cena 1 osobodnia - 100 % ( max - 100 pkt)

10.Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB 59, pokó

11.Termin związania ofertą.
Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 28.03.2013r.

12.Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej, o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupó


Zatwierdził:
Pełnomocnik Zarządu F.O.S.A. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu Wojciech Łukaszewicz

Pliki do pobrania:

Rąbień 17-01-2013

ZaWIADOMIENIE

Fundacja Osóźn. zm.) przeprowadza się rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę artykuł
Kod CPV: 39800000-0 –
33770000-8 –
33711000-7 –
1840000-3 –

Termin składania ofert upływa 25-01-2013 r.

Rąbień 04-01-2013

ZAWIADOMIENIE

Fundacja Osó
Kod CPV: 33600000-6 PRODUKTY FARMACEUTYCZNE
33680000-0 WYROBY FARMACEUTYCZNE
33690000-3 –

Termin składania ofert upływa 18-01-2013 r.
Po dokonaniu wyboru oferty przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w celu załączenia do zawieranej umowy następujących dokumentó
- aktualny odpis KRS,
- zezwolenie na prowadzenie apteki,
- oświadczenie o posiadaniu uprawnień do realizacji recept lekarskich wystawionych ze zniżką.

Dokumenty do pobrania

Rąbień dn. 28.06.2012

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RĄBIENIU
W TRYBIE PRZETARGU ( II przetarg nieograniczony)

1. Nazwa i siedziba jednostki ( Organizator przetargu):
Dom Pomocy Społecznej
Rąbień AB 59
95-070 Aleksandrów Łódzki
REGON :000313609, NIP: 947-10-44-295
e-mail: dps@dpsrabien.pl
2. Składniki majątku ruchomego wystawione do sprzedaży:
1)prasowalnica nieckowa elektryczna typ PE -3, rok produkcji 1991,
2) prasowalnica nieckowa elektryczna typ MG-3E/A, rok produkcji 1983
Oferent może złożyć ofertę na każdą ze wskazanych wyżej prasowalnic. Sprzęt można
oglądać w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu w godz. od 8.00 do 13.00. po
uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Telefon kontaktowy 42 712-19-96 wewn.
118.
3. Cena wywoławcza:
1)prasowalnica nieckowa elektryczna typ PE -3, rok produkcji 1991 – 1.400.00 ( tysiąc
czterysta zł 00/100)
2) prasowalnica nieckowa elektryczna typ MG-3E/A, rok produkcji 1983 – 900,00
( dziewięćset złotych 00/100)
4. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu oraz złożenia ofert:
Jednostki organizacyjne i osoby fizyczne zainteresowane nabyciem w/w sprzętu mogą
zgłaszać pisemne oferty w języku polskim do dnia 16-07-2012 r. do godz. 10.00 na adres
Dom Pomocy Społecznej, Rąbień AB 59, 95-070 Aleksandrów , pokój KADR.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16-07-2012, o godz.10.30 w siedzibie Domu Pomocy
Społecznej w Rąbieniu.
5. Okres związania ofertą:
Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia następnego po dniu otwarcia.
6.Warunki jakim powinna odpowiadać oferta:
a) Oferta musi być pisemna sporządzona w języku polskim,
b)oferta winna zawierać:nazwę, adres, telefon i fax składającego ofertę, odpis z KRS lub
zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej ( jeśli dotyczy) lub nr dowodu
osobistego,
c) nazwę składnika majątku,
d) ofertę cenową, brutto która nie może być niższa od ceny wywoławczej,
e)oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu,
f) złożenie oświadczenia, iż Oferent zapoznał się z treścią niniejszego ogłoszenia i akceptuje
wszystkie warunki w nim zawarte.
g) najpóźniej do dnia otwarcia ofert osoby zainteresowane zobowiązane są do uiszczenia
wadium na rachunek Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu w wysokości 5% tj. 70 zł -
słownie siedemdziesiąt złotych 00/100 ( prasowalnica nieckowa elektryczna typ PE -3, rok
produkcji 1991 ), i 45 zł – słownie czterdzieści pięć zł 00/100 ( prasowalnica nieckowa
elektryczna typ MG-3E/A, rok produkcji 1983) w kasie Domu lub na rachunek bankowy
Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu:
Nr rachunku: 33 8780 0007 0000 0390 1000 0006 Potwierdzenie wpłaty wadium należy
dołączyć do oferty.
Wadium przepada jeśli nabywca uchyli się od zawarcia umowy lub nie uiści ceny nabycia w
wyznaczonym terminie.
- Kryterium przetargu jest uzyskanie przez Dom Pomocy Społecznej w Rąbieniu
najwyższej oferowanej ceny brutto.
- W przypadku gdy wpłyną dwie lub więcej ofert o tej samej cenie a nie wpłynie oferta
od nich wyższa zostanie przeprowadzona dodatkowa licytacja.
- Złożenie jednej oferty wystarczy do odbycia przetargu.
- Stan techniczny majątku został ustalony na podstawie wyceny wewnętrznej.
- Osobami upoważnionymi do kontaktów są: Dobrosława Cybulska tel. (42) 712-19-96,j
w godzinach 8.00 –
Cena SIWZ –

4.Opis przedmiotu zamó
Przedmiotem zamó
w budynku głó
Średnia miesięczna ilość przygotowywanych posiłkó
Przygotowywanie posiłkó
w tutejszym Domu Pomocy Społecznej zgodnie z zaleceniem lekarza oraz kaloryczności.
Przedmiot zamó
CPV –
CPV –
CPV –

5.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6.Termin wykonania zamó
Wymagany termin wykonania zamó

7.Opis warunkó
O udzielenie zamó
1. Posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamrzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamó
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamó
a) w latach 2010-2012 zrealizowali co najmniej jedno zamó
b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamó
Wykonawca musi posiadać płynność finansową oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamó
3. Wykonawca zaoferuje 30 dniowy termin płatności, liczony od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego.
4. Formą płatności za przedmiot zamó
Zamawiający oceni spełnienie warunkó

8.Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5473.00 zł (pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy zł 00/100) zgodnie z art. 45 ustawy Prawo Zam

8.Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5473.00 zł (pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy zł 00/100) zgodnie z art. 45 ustawy Prawo Zamó

9.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
- Cena 1 osobodnia - 100 % ( max - 100 pkt)

10.Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB 59, pokó

11.Termin związania ofertą.
Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 28.03.2013r.

12.Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej, o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupó


Zatwierdził:
Pełnomocnik Zarządu F.O.S.A. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu Wojciech Łukaszewicz

Pliki do pobrania: specyfikacja

/userfiles/specyfikacja.pdf

Rąbień 17-01-2013

ZaWIADOMIENIE

Fundacja Osó

33770000-8 –
33711000-7 –
1840000-3 –

Termin składania ofert upływa 25-01-2013 r.

Rąbień 04-01-2013

ZAWIADOMIENIE

Fundacja Osó
Kod CPV: 33600000-6 PRODUKTY FARMACEUTYCZNE
33680000-0 WYROBY FARMACEUTYCZNE
33690000-3 –

Termin składania ofert upływa 18-01-2013 r.
Po dokonaniu wyboru oferty przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w celu załączenia do zawieranej umowy następujących dokumentó
- aktualny odpis KRS,
- zezwolenie na prowadzenie apteki,
- oświadczenie o posiadaniu uprawnień do realizacji recept lekarskich wystawionych ze zniżką.

Dokumenty do pobrania

Rąbień dn. 28.06.2012

1. Nazwa i siedziba jednostki ( Organizator przetargu):
Dom Pomocy Społecznej
Rąbień AB 59
95-070 Aleksandró
REGON :000313609, NIP: 947-10-44-295
e-mail: dps@dpsrabien.pl
2. Składniki majątku ruchomego wystawione do sprzedaży:
1)prasowalnica nieckowa elektryczna typ PE -3, rok produkcji 1991,
2) prasowalnica nieckowa elektryczna typ MG-3E/A, rok produkcji 1983
Oferent może złożyć ofertę na każdą ze wskazanych wyżej prasowalnic. Sprzęt można
oglądać w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu w godz. od 8.00 do 13.00. po
uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Telefon kontaktowy 42 712-19-96 wewn.
118.
3. Cena wywoławcza:
1)prasowalnica nieckowa elektryczna typ PE -3, rok produkcji 1991 –
czterysta zł 00/100)
2) prasowalnica nieckowa elektryczna typ MG-3E/A, rok produkcji 1983 –
( dziewięćset złotych 00/100)
4. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu oraz złożenia ofert:
Jednostki organizacyjne i osoby fizyczne zainteresowane nabyciem w/w s
zgłaszać pisemne oferty w języku polskim do dnia 16-07-2012 r. do godz. 10.00 na adres
Dom Pomocy Społecznej, Rąbień AB 59, 95-070 Aleksandró
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16-07-2012, o godz.10.30 w siedzibie Domu Pomocy
Społecznej w Rąbieniu.
5. Okres związania ofertą:
Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia następnego po dniu otwarcia.
6.Warunki jakim powinna odpowiadać oferta:
a) Oferta musi być pisemna sporządzona w języku polskim,
b)oferta winna zawierać:nazwę, adres, telefon i fax składającego ofertę, odpis z KRS lub
zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej ( jeśli dotyczy) lub nr dowodu
osobistego,
c) nazwę składnika majątku,
d) ofertę cenową, brutto któ
e)oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu,
f) złożenie oświadczenia, iż Oferent zapoznał się z treścią niniejszego ogłoszenia i akceptuje
wszystkie warunki w nim zawarte.
g) najpó
wadium na rachunek Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu w wysokości 5% tj. 70 zł -
słownie siedemdziesiąt złotych 00/100 ( prasowalnica nieckowa elektryczna typ PE -3, rok

elektryczna typ MG-3E/A, rok produkcji 1983) w kasie Domu lub na rachunek bankowy
Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu:
Nr rachunku: 33 8780 0007 0000 0390 1000 0006 Potwierdzenie wpłaty wadium należy
dołączyć do oferty.
Wadium przepada jeśli nabywca uchyli się od zawarcia umowy lub nie uiści ceny nabycia w
wyznaczonym terminie.
- Kryterium przetargu jest uzyskanie przez Dom Pomocy Społecznej w Rąbieniu
najwyższej oferowanej ceny brutto.
- W przypadku gdy wpłyną dwie lub więcej ofert o tej samej cenie a nie wpłynie oferta
od nich wyższa zostanie przeprowadzona dodatkowa licytacja.
- Złożenie jednej oferty wystarczy do odbycia przetargu.
- Stan techniczny majątku został ustalony na podstawie wyceny wewnętrznej.
- Osobami upoważnionymi do kontaktó
712-19-80 wew. 118.

Pliki do pobrania 

Rąbień dn. 26.03.2012

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RĄBIENIU
W TRYBIE PRZETARGU

1. Nazwa i siedziba jednostki ( Organizator przetargu):
Dom Pomocy Społecznej
Rąbień AB 59
95-070 Aleksandrów Łódzki
REGON :000313609, NIP: 947-10-44-295
e-mail: dps@dpsrabien.pl
2. Składniki majątku ruchomego wystawione do sprzedaży:
1)prasowalnica nieckowa elektryczna typ PE -3, rok produkcji 1991,
2) prasowalnica nieckowa elektryczna typ MG-3E/A, rok produkcji 1983
Oferent może złożyć ofertę na każdą ze wskazanych wyżej prasowalnic. Sprzęt można oglądać w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu w godz. od 8.00 do 13.00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
3. Cena wywoławcza:
1)prasowalnica nieckowa elektryczna typ PE -3, rok produkcji 1991 – 1,500,00 ( tysiąc pięćset zł 00/100)
2) prasowalnica nieckowa elektryczna typ MG-3E/A, rok produkcji 1983 – 1000,00 ( tysiąc zł 00/100
4. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu oraz złożenia ofert:
Jednostki organizacyjne i osoby fizyczne zainteresowane nabyciem w/w sprzętu mogą zgłaszać pisemne oferty w języku polskim do dnia 12 -04 -2012 r. do godz. 10.00 na adres Dom Pomocy Społecznej, Rąbień AB 59, 95-070 Aleksandrów , pokój KADR.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 -04-2012 r. o godz.10.30 w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu.
5. Okres związania ofertą:
Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia następnego po dniu otwarcia.
6.Warunki jakim powinna odpowiadać oferta:
a) Oferta musi być pisemna sporządzona w języku polskim,
b)oferta winna zawierać: nazwę, adres, telefon i fax składającego ofertę, odpis z KRS lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (jeśli dotyczy) lub nr dowodu osobistego,
c) nazwę składnika majątku ( prasowalnica)
d) ofertę cenową, brutto która nie może być niższa od ceny wywoławczej,
e)oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu,
f) złożenie oświadczenia, iż Oferent zapoznał się z treścią niniejszego ogłoszenia i akceptuje wszystkie warunki w nim zawarte.
g) najpóźniej do dnia otwarcia ofert osoby zainteresowane zobowiązane są do uiszczenia wadium w wysokości 5 % tj. 75,00 zł – słownie: siedemdziesiąt pięć zł 00/100 (prasowalnica nieckowa elektryczna typ PE -3, rok produkcji 1991 – 1,500,00 ( tysiąc pięćset zł 00/100) i 50,00 zł słownie: pięćdziesiąt zł 00/100 ( prasowalnica nieckowa elektryczna typ MG-3E/A, rok produkcji 1983 – 1000,00 ( tysiąc zł 00/100zł) w kasie Domu lub na rachunek Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu:
Nr rachunku 33 8780 0007 0000 0390 1000 0006.
Potwierdzenie wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
Wadium przepada jeśli nabywca uchyli się od zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie.

- Kryterium przetargu jest uzyskanie przez Dom Pomocy Społecznej w Rąbieniu najwyższej oferowanej ceny brutto.
- W przypadku gdy wpłyną dwie lub więcej ofert o tej samej cenie a nie wpłynie oferta od nich wyższa zostanie przeprowadzona dodatkowa licytacja.
- Złożenie jednej oferty wystarczy do odbycia przetargu.
- Stan techniczny majątku został ustalony na podstawie oceny wewnętrznej.
- Osobami upoważnionymi do kontaktów są: Dobrosława Cybulska tel. 42 712-19-80 w. 118

7. Warunki dotyczące przetargu:
- Dom Pomocy Społecznej w Rąbieniu nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte sprzętu i nie udziela gwarancji.
- Wydanie sprzętu nastąpi po dokonaniu zapłaty w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.
- Odbiór sprzętu następuje na koszt nabywcy.
- Do niniejszego ogłoszenia załącza się wzór umowy.
- Złożenie oferty oznacza, iż oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz z załączonymi dokumentami.
- Dom Pomocy Społecznej w Rąbieniu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Plik z zalacznikami dps.static.net

Rąbień dn. 25.01.2012

Informacja

      W wyniku przeprowadzonego rozponania cenowego na dostawę leków dla DPS w Rąbieniu wpłyneły 3 oferty.

Wybrano ofertę z najniższa ceną "Apteka Calendula S.J. Furtak i Spółka Wólczańska 37, 90-607 Łódź"
z którą w dniu 25.01.2012 podpisano umowę.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu
Wojciech Łukaszewicz

Rąbień dn.16.01.2012r


Zawiadomienie.


Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu zawiadamia,iż działając zgodnie z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.(Dz.U 2010 Nr.113 poz.759 z póżn.zm.)przeprowadza się rozpoznanie cenowe na dostawę leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu.

Wysłano zaproszenia do aptek wraz z załącznikami do składania ofert na dostawę leków.

Termin składania ofert upływa dnia 20.01.2012r.

KOD CPV 33.60.00.00-6 Produkty farmaceutyczne

33.68.00.00-0 Wyroby farmaceutyczne

33.69.00.00-3-Różne produkty lecznicze

                                                                                                Wojciech Łukaszewicz

Rąbień, 27.10.2011r.

Dot: przetargu na ,, Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 44,84 m 2””.

W odpowiedzi na złożone zapytanie Nr 1 z dnia 21-10-2011 r. informuję:
ad.1 – Liczba osób spożywających posiłek na stołówce wynosi 71( grupa dzielona na 2 tury)
liczba osób spożywających posiłek w grupach mieszkalnych wynosi 59- ( liczba osób ulega zmianie).
ad.2 – Liczba stolików i krzeseł winna być dostosowana dla około 45 osób.
ad.3 – Wyposażenie w urządzenia i meble rozdzielni i zmywalni leży w gestii dzierżawcy i jest uzależnione tylko i wyłącznie od jego potrzeb i organizacji pracy ( pkt. 4.13, 4.14 SIWZ).
ad.4 – Stołówka nie jest objęta dzierżawą w skła


Opublikował: POLPROM_pl POLPROM_pl
Publikacja dnia: 29.12.2014
Podpisał: Polprom_pl Administrator
Dokument z dnia: 23.08.2011
Dokument oglądany razy: 25694
9.12.2022 // www.l2h1hqm6a9c9.az.pl/bip